Een veilig plekje


Wat de omstandigheden betreft, verschilt het leven van een gelovige niet veel van dat van een ongelovige. Iedereen maakt moeilijkheden mee. Wanneer de Here Jezus mensen roept om Hem te volgen, belooft Hij geen probleemloos leven. Hij vertelde het zijn discipelen: "In de wereld lijdt gij verdrukking... (Johannes 16:33)". Het verschil ligt in de reactie op omstandigheden. 
Hoe kan ik standvastig zijn, wanneer mijn leven anders loopt dan ik verwacht? Wat indien ik mijn baan verlies? Wat zal met mijn gezin gebeuren indien blijkt dat ik ongeneeslijk ziek ben? Vragen die onrustig maken...

Tijdens Zijn laatste maaltijd, wist de Here Jezus dat Hij spoedig zou sterven. Hij moest afscheid nemen van zijn vrienden. Ze waren Hem gevolgd, hadden werk en familie achtergelaten. Nu vertelde hun Meester dat Hij hen zou verlaten. Ze waren in de war.
Ze hadden zoveel vragen. "Waarom wilt U ons verlaten? Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen, en nu zegt U dat U weggaat? Hoe moet dat verder met ons? We hebben geen baan, geen geld, geen huis. Waarvan zullen we leven? Wat met het beloofde Koninkrijk van God? Waar gaat U heen, en hoe zullen we U vinden?..."

De Here Jezus zei: "Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij." Met al hun vragen vergaten de discipelen om hun Meester te vertrouwen. Hij toonde hen waar Hij heen ging: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - ...- want Ik ga heen om u een plaats te bereiden." Soms kan bezorgdheid me helemaal in beslag nemen. Het houdt mijn gedachten weg van de Here Jezus. Maar ik mag leren om te vertrouwen. Ik wil erop toezien dat mijn hart zich richt op de plaats waar de Here Jezus is. Ik wil oefenen om te geloven. Terwijl ik nadenk over de beloften die Hij de discipelen gaf, helpt dit me om rustig te worden. Hij bereidt voor mij een plaats. Daar is Hij nu mee bezig en wanneer Hij klaar is, komt Hij me halen.

Wanneer ik me onzeker voel, denk ik graag aan dat plekje. Wat de Here Jezus tot zijn discipelen sprak, zegt Hij ook aan mij: "Ik laat je niet achter. Ik kom terug. Ik ben dan wel uit deze wereld weggegaan, maar je mag er zeker van zijn dat Ik terugkom. Ik kom je halen. Waarom Ik dit doe? Wat is Mijn doel? Zodat waar Ik ben, jij zult komen!"

De Here Jezus toont me de weg om te groeien in vertrouwen. Wanneer angst en twijfel komen, denk ik aan Zijn woorden: "Je gelooft in God, geloof ook in Mij." Ik wil dit vasthouden. Ik wil me bekeren van mijn ongeloof. Ik kies ervoor Hem te vertrouwen. Ik verlang er naar bij Hem te zijn. Indien de Here Jezus mijn leven is, waar ben ik dan bang voor? Hij is in de hemel en maakt een plaats klaar, zodat ik voor eeuwig bij Hem zal zijn.

Bron: Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening, 20ste jaargang, 1ste kwartaal, nr 85, p. 15 - © Centrum voor Pastorale Counseling, v.z.w. Geschreven door: Herlinde de Vriese

In Hem verbonden,

Reacties

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!